"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68Vul Uw e-mail in


Bevestig Uw e-mail

 

H. Catharina van Siëna, maagd en kerklerares, patrones van Europa - Feest

Uit de 1e brief van de apostel Johannes 1,5-10.2,1-2.
Vrienden, dit is de boodschap die wij van Jezus gehoord hebben
en aan u doorgeven: God is licht, er is in Hem geen spoor van duisternis.
Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben,
terwijl onze wegen duister zijn, liegen wij met woord en met daad.
Maar als wij wandelen in het licht zoals Hij zelf is in het licht dan hebben wij
gemeenschap met elkaar en het bloed van zijn Zoon Jezus reinigt ons van elke zonde.
Als wij beweren zonder zonde te zijn, bedriegen wij onszelf en woont de waarheid niet in ons.
Als wij onze zonden belijden, is Hij zo getrouw en genadig,
dat Hij onze zonden vergeeft en ons reinigt van alle kwaad.
Maar als wij zeggen dat wij geen zonde bedreven hebben,
maken wij Hem tot leugenaar; dan woont zijn woord niet in ons.
Kinderen, ik schrijf u met de bedoeling dat gij niet zoudt zondigen. Maar ook al zou iemand
zonde bedrijven: we hebben een voorspreker bij de Vader, Jezus Christus, die geheel zondeloos is,
die al onze zonden goedmaakt, en niet alleen die van ons maar die van de hele wereld.

Psalmen 103(102),1-2.3-4.8-9.13-14.17-18a.
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
zijn heilige Naam uit het diepst van uw wezen.
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
vergeet zijn weldaden niet.

Hij is het, die u uw schulden vergeeft,
die u geneest van uw kwalen.
Hij is het die u van de ondergang redt,
die u omringt met zijn gunst en erbarmen.

De Heer is barmhartig en welgezind,
lankmoedig en goedertieren.
Hij blijft niet voortdurend verwijten maken,
Hij is niet voor eeuwig vertoornd.

Zozeer als een vader zijn kinderen liefheeft,
zozeer heeft de Heer zijn dienaren lief.
Hij weet toch waaruit Hij de mens heeft gemaakt,
Hij denkt er aan dat wij slechts stof zijn.

Maar Gods erbarmen blijft altijd en eeuwig,
rechtvaardig is Hij voor geslacht na geslacht,
voor allen die trouw zijn verbond onderhouden.Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 11,25-30.
In die tijd sprak Jezus: 'Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat Gij deze dingen
verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze heb geopenbaard aan kleinen.
Ja, Vader, zo heeft het U behaagd.
Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand kent de Zoon tenzij de Vader,
en niemand kent de Vader tenzij de Zoon en hij aan wie de Zoon het wil openbaren.
Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken.
Neemt mijn juk op uw schou­ders en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen,
want mijn juk is zacht en mijn last is licht.Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen
Overweging bij de lezing van vandaag : H. Catharina van Siëna
"Vader, Heer van hemel en aarde, ik loof U" 
©Evangelizo.org 2001-2017